Záměrem rekreačního programu je formování vztahu každého dítěte k pohybu, který je mu přirozenou potřebou a měl by se mu stát i celoživotním návykem. Pohybově rekreační program jsou spontánní i organizované aktivity, důležité prostředky ochrany a posilování zdraví i jako prevence tzv. civilizačních onemocnění. Jedná se o podněcování, usměrňování rozlišných pohybových aktivit dětí tradičními i netradičními pomůckami. Děti nesměřují pouze k výkonům,ale především k prožitku a pocitu uspokojení.

Formy:

Tělocvična:

 • 1x týdně, seznámení s různým náčiním, cvičením na nářadí, seznámení se základy sportovní gymnastiky, míčových her.

Předplavecká výchova

 • Plavecký areál v Přimdě – celoroční návštěva bazénu viz. plán PV.

Turistické výlety

 • Půldenní pěší výlet do okolí Přimdy.
 • Branné vycházky 2x ročně.
 • Celodenní výlet za historii – divadlo na hradě či zámku , prohlídka interiéru.

Školní olympiáda, Olympiáda Plzeňského kraje

 • Běh na 20 m.
 • Skok do dálky z místa odrazem snožmo.
 • Hod tenisovým míčkem.
 • Vytrvalostní chůze.
 • Štafeta.

Atletické disciplíny

 • školní hřiště podzim / jaro( příprava na olympiádu Plzeňského kraje – 4. ročník )

Tělovýchovné soutěže

 • Koloběžky, jízda na kolech.
 • Zimní období – lavoriády, jízda na klouzácích, lyžování.
 • Branný závod s rodiči.

Při organizaci Pohybově rekračního programu budeme vycházet z RVP, z odborných metodik a seminářů, budeme se snažit o zapojení rodičů do mimoškolních aktivit.

Předplavecká výchova

Předplavecká výchova v naší škole probíhá na základě dobrovolnosti a zájmu dítěte a zájmu rodičů ,aby se jejich dítě účastnilo.Rodiče dají písemně svůj souhlas .Pro děti,které se plavání neúčastní, je v MŠ zajištěn jiný program.Rodiče mají možnost kdykoliv se plavání účastnit,nebo se přijít podívat,jak se předplavecká výchova v naší MŠ provádí.

Hodinu plavání vede vždy učitelka,která má ranní službu.Učitelka z odpolední služby dbá převážně na bezpečnost dětí,vypomáhá při organizaci výuky.

Náplň výcvikových lekcí:

 • Poučení o bezpečnosti, seznámení se s prostředím, hry na mělčině, podnítit zájem o další cvičení.
 • Pokračovat v seznamování s vodou, odstraňovat strach z vody.
 • Dostat obličej co nejčastěji do vody, pevně držet plaveckou desku, přechod do hloubky.
 • Potopení hlavy do vody, nácvik vodorovné polohy a splývání na mělčině.
 • Prodlužovat dobu pod vodou, pohyb nohou s deskou, seskok do vody.
 • Výdech do vody, skok do vody, splývání na mělčině.
 • Procvičovat pohyby nohou s výdechy do vody, přirozené plavání a skok do vody.
 • Přirozené plavání s nadlehčením, splývání, skoky do vody.
 • Hry s vodou, výdechy do vody, skoky.
 • Diferenciace dětí pro plavání prsou, zdokonalování dosažených dovedností.
 • Diferencovat nácvik – ind. přístup, skoky do vody bez nadlehčení.
 • Vytvářet předpoklady pro uplatnění správné techniky,prověrka dovedností.

Předplavecká výchova je podrobně rozepsána na metodických listech, náplň jednotlivých hodin je pouze orientační, nejdůležitější je zájem dítěte, uč. více improvizuje dle zájmu a momentální situace, výuku vede převážně hrou, využívá rozmanité pomůcky, respektuje individuální a věkové zvláštnosti dítěte.