Charakteristika vzdělávacího programu

Motto:

Cesty nikdo nedohoní, utíkají tam a zpět,. zvol si jednu a jdi po , poznáš celý širý svět.

Náš program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Pro snadné zapamatování, hravou formou a přehlednost reprezentují tyto oblasti cesty pěti druhů. Z těchto cest – oblastí je sestaven školní vzdělávací program „Cesty“ s několika integrovanými bloky, které dotváří pedagog dalšími podtématy ve svém třídním vzdělávacím plánu.

Cílem je vytvořit co nejrozmanitější výlet – skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – cest.

Vzdělávací činnost je zpracovaná do různědobých podtémat:

 • Je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte.
 • Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
 • Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení.
 • Osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti,schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Rozvoj osobnosti dítěte:

 • Rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi.
 • Vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho.
 • Posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti.
 • Vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi.
 • Stimuluje rozvoj řeči.
 • Seznamuje děti se vším,co je důležité pro život.
 • Zdůrazňuje význam vlastních aktivit.
 • Je připraven pomoci dětem ,pokud to potřebují.
 • Vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne.

Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole:

 • Usiluje o partnerské vztahy s rodiči.
 • Odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a možnost podílet se na činnosti s dětmi.
 • Umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení.
 • Vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech.

Cesty:

 • DLOUHÁ CESTA – DÍTĚ A JEHO SVĚT
 • KRÁTKÁ CESTA – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 • ŠIROKÁ CESTA – DÍTĚ A TEN DRUHÝ
 • ÚZKÁ CESTA – DÍTÉ  A SPOLEČNOST
 • KLIKATÁ CESTA – DÍTĚ A SVĚT

Třídní vzdělávací programy:

1.třída „Cesta za pohádkou“
2.třída „Cestou necestou“

Jednotlivé integrované bloky obsahují návrhy podtémat, která jsou dále pedagogem rozpracována podle podmínek a věku dětí do jednotlivých činností. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na: