Charakteristika:

Integrovaný blok je zaměřen na pozorování účinků počasí na přírodu i zdraví člověka, osvojování si poznatků o světě, vytváření základů pro práci s informacemi, rozvíjení fantazie a představivosti, vytváření a projevování si vlastního názoru, rozvoj zájmu o učení. Nabízí činnosti vedoucí děti k vytvoření a respektování základních pravidel chování a jednání

 • Získávání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody, orientovat se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žiji.
 • Vědomě vyvíjet úsilí, soustředěnost a činnost, dokončit zadanou práci.
 • Řešení problémů, na které stačí – nápodoba, opakování
 • Komunikovat bez zábran a ostychu v běžných situacích, rozvoj slovní zásoby.
 • Ve skupině se prosazovat i podřizovat, v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla, respektování druhých.
 • Svobodné rozhodnutí, ale i odpovědnost za své rozhodnutí.

Očekávané výstupy:

 • Rozlišovat co prospívá zdraví, uvědomit si kladný vliv sportu na zdraví.
 • Vyjadřovat se o tom, co je mi příjemné, nepříjemné, vcítění do druhého, dojmy, prožitky.
 • Bránit se projevům násilí, chovat se obezřetně při setkání s neznámými osobami.
 • Umět užívat všechny smysly.
 • Zdokonalovat mluvní projev, vyjadřování, komunikativní dovednosti.
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v  různém prostředí.

Projekt: Masopust