Charakteristika:

Děti se různorodými činnostmi učí vnímat jarní přírodu, její rozmanitosti a odlišnosti, vytváří si pocit sounáležitosti  s živou a neživou přírodou, pozorují domácí zvířata i exotická, všímají si drobných živočichů a hmyzu, pozorují jejich chování v různých ekosystémech. Využíváme vše, co nám okolí MŠ nabízí.

 • Soustředěné pozorování, zkoumání, experimentování s užíváním jednoduchých pojmů, znaků, symbolů – nebojí se chybovat, oceňování úspěchu i snahy.
 • Spontánní, ale i vědomé soustředění a záměrné zapamatování, postupovat dle instrukcí a pokynů, dokončovat započatou práci.
 • Řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti – cesta pokusu a omylu, zkoušení, využití dosavadních zkušeností, fantazie, představ.
 • Spolupodílení na společných rozhodnutích, přijímání vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovat dohodnutá pravidla a přizpůsobit se jim, nevhodné chování i komunikaci umět odmítnout.
 • Zpřesňování početních představ, užívání číselných a matematických pojmů, vnímání elementární matematické souvislosti.

Očekávané výstupy:

 • Získat praktické zkušenosti při manipulaci s přírodním materiálem.
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy a souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat a porovnávat.
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, pozorovat, postřehnout, všímat si.
 • Bránit se projevům násilí, chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi.
 • Mít povědomí, že svět přírody má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný.
 • Reprodukovat krátké texty.
 • Prožívat radost za zvládnutého a poznaného, umět klást otázky a hledat na ně odpověď.

Projekty:

 • Velikonoční cesta
 • Čarodějnice Berta